Yenilikler & Öneriler Benim Koleksiyonum Beş Bölgeli Büyütme Uluslararası Sanat-Linkleri Sanatçı Atölyeleri Üyelik

  • Retrospektif Sergiler
 

Fotoğraf ve İlk Ressamlarımızdan
Bir Kesit
  Metin     Biyografi  


“19. yüzyılın ilk yarısında fotoğrafın keşfinin, resim tarihinde resmin gidişatını değiştiren başlıca etkenlerden biri olduğu kabul edilir. Fotoğrafın devreye girmesi, sanat ve doğa arasına bir aracının girmesi anlamına gelir ve bundan sonradır ki, hem resim kendisini sorgulama yoluna gider hem de fotoğrafın bir sanat olup olmadığı sorgulanmaya başlanır.”

Burcu Pelvanoğlu


 

Çıracıyan ve Yazmacıyan'ın İstanbul'u...   Metin     Biyografi  


“Davit Çıracıyan ile Garabet Yazmaciyan ve doğum yılı itibari ile onların arasında yer alan Mıgırdiç Givanian(1848-1906) ile birlikte devrin Osmanlı gayri müslim esnafının resim talebini ve zevkini yansıtan resimler gerçekleştirirlerken bir yandan da yüzyıl öncesi İstanbul görünümlerini de çoğaltmışlar ve toplumda resim beğenisinin ve ilgisinin artmasına olumlu yönde katkıda bulunmuşlardır.”

Haşim Nur Gürel


 

Şeker Ahmet Paşa Retrospektifi   Metin     Biyografi  


1860 yılında hukuk eğitimi için Paris’e gönderilen Osman Hamdi Bey (1842-1910), sanat eğitiminde karar kılacak; askeri okul çıkışlı olan Süleyman Seyyid (1842-1913) ve Şeker Ahmet Paşa (1841-1906) da aynı dönemde Paris’te resim eğitimi alacaklardır. Bu üç sanatçı, 1870 yılında Fransa- Prusya Savaşının patlak vermesi nedeniyle İstanbul’a dönecekler ve bu savaş nedeniyle Paris’teki Mekteb-i Osmanî kapanacaktır…


 

Süleyman Seyyid Retrospektifi   Metin     Biyografi  


1842 – 1913 tarihleri arasında yaşamış olan ilk ressamlarımızdan Seyyid Bey’den günümüze kalan, çeşitli müze ve özel koleksiyonlarda ve müzayede kataloglarında rastladığımız yapıtların büyük çoğunluğunun meyvaları, çiçekleri ve günlük eşyaları konu alan natürmortlar olması, günümüzde kendisinin yalnızca bu alanda resim ürettiği yanlış izlenimini yaratmıştır.


 

Osman Hamdi Bey Yapıt Yorumları   Metin  


Osman Hamdi Bey ve dönemi üzerine yapılmış olan araştırmalar, kuşkusuz Batılılaşma Dönemi’nde Osmanlı İmparatorluğu’nun durumu, Osmanlı İmparatorluğu’nun Fransa ile olan ilişkileri, sanata bakışı ve en nihayetinde de “Oryantalizm” üzerine odaklanmış durumdadır. O halde, bu metinde de öncelikle Batılılaşma Dönemi’nde Osmanlı’da kültür ve sanat ortamının nasıl şekillendiğine bakmakta fayda bulunmakta.


 

Osman Hamdi Bey Aile Portreleri   Metin     Biyografi  


Osman Hamdi Aile bireylerinin ve ailenin gündelik yaşamının parçası olmuş insanların portrelerini biraraya getiren “OSMAN HAMDİ BEY AİLE PORTRELERİ” sergisi yukarıdaki soruların tartışılmaya başlanmasının bir ilk adımı olaerak da düşünülmüştür. Bazı aile fertlerinin birden çok kez portresinin yapılış olması ve yanlarına yazılı ıthaflar ve tarihler bu yapıtların ressamın kesinlikle kendisi tarafından ve hangi tarihte gerçekleştirildiklerini net olarak ortaya koymaktadır.

Osman Hamdi Bey'in Foto Albümünden ve "İkonografisi"...


 

Mıgırdiç Givanian Retrospektifi   Metin     Biyografi  


Onun hayal ve zevk ürünü, az veya çok dekoratif unsurlar içeren kompozisyon manzaralarındaki geniş fırça darbeleriyle yaşam bulan ağaç ve çimenler, gökyüzünde yüzen bulutların pırıltılı etkileri, onun yadsınamaz sanatçı yeteneğinin ve çok renkliliğinin kanıtlarıydı, ve zamanın usta tiyatro ressamına özgün nitelikleri daha da süzülmüş ve doğaya uyum sağlamış olarak ortaya çıkarıyordu.


 

7 Ressam - 7 Retrospektif   Metin     Biyografi  


Osman Hamdi Bey döneminde Hüseyin Zekai Paşa, Şeker Ahmet Paşa ve Süleyman Seyyid figür yapmayı pek tercih etmiyorlardı. Ama bildikleri şüphesiz. En azından Osman Hamdi’nin geçtiği yoldan geçen Şeker Ahmet ve Süleyman Seyyid için bunu söyleyebiliriz.


 

Hüseyin Zekai Paşa   Metin     Biyografi  


Hüseyin Zekai Paşa (1860 – 1919) üslup özellikleri açısından yakın olduğu Şeker Ahmed Paşa ve Süleyman Seyyid Bey ile anılır. Zekai Paşa’nın özellikle belgesel boyutu da olan manzaralarının çarpıcı çekiciliği tartışılmaz. Manzaraları gibi yine az sayıdaki büyük boyutlu birkaç natürmortu da Türk resim sanatının tartışılmaz başyapıtları arasında sayılırlar.


 

Tevfik Fikret Retrospektifi   Metin     Biyografi  


1867-1915 yılları arasında yaşayan Tevfik Fikret, Türk Modernleşmesi’ni ve sancılarını temsil eden başlıca figürlerden biridir. Fikret’in bu temsiliyeti, yaşam öyküsünün incelenmesi halinde anlaşılacağı gibi, onun şiirlerinde ve resimlerinde de kendini hissettirir. Şiirlerinde daha ziyade toplum üzerine düşünmüş; resimlerinin büyük çoğunluğuna ise zaman zaman umutsuzluğa kapılarak inzivaya çekilişini yansıtmış bir isimdir Tevfik Fikret.


 

Ruhi Arel Retrospektifi   Metin     Biyografi  


Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte, temel ilkelerden olan halkçılık, milliyetçilik ve bunların sonucu olan ulusal egemenlik kavramı kültür ve sanat politikalarının da belirleyicisi olur. Sanayi doğrultusunda girişilen çabalar, büyük kent ölçeklerindeki kültürleşme sorununu gündeme getirir.


 

Nazmi Ziya Retrospektifi   Metin     Biyografi  


“Nazmi Ziya farklı kişiliğinin, duygusal yapısının, yaşamının dönemeç noktalarında şans ile kaderin etkilediği önemli kararlarının biçimlendirdiği yaşam çizgisinin onu ittiği yalnız ve duygusal ruh hali ile doğada ve resminde kurtuluşunu arayan önemli bir Türkiye ve Dünya ressamıdır. Onun ruhundaki fırtınaları belgeleyen resimlerinin günümüzde üst düzey maddiyat noktalarının ölçütleri olarak kapışılmaları onun trajik yaşamına uygun dramatik bir son kabul edilebilir.”

Haşim Nur Gürel


 

Hüseyin Avni Lifij Retrospektifi   Metin     Biyografi  


"Avni Lifij, içinde yer aldığı Çallı kuşağı olarak bilinen grubun sanat anlayışını paylaşmaz. Düşünsel içerik, şiirsel alegori, onun resimlerini, daha çok Fransız sembolistlerinin ya da romantiklerinin sanat anlayışına yaklaştırır. Gölgesi ufka düşen ağaçlar, servilikler, kızılımsı bir güneşin aydınlattığı gizemli manzaralar, içli bir melankolinin ördüğü ıssız yollar, iç dünyanın dışa vurulduğu karmaşık ilişkiler, Lifij'in resimlerine içli bir şiirsellik katar."


 

Mihri (Müşfik) Hanım Retrospektifi   Metin     Biyografi  


Türkiye'nin siyasi hayatına yeni bir düzen getiren 1908 Meşrutiyeti - bir bakıma - kadın hakları konusuna eğilimli bir rejimin de müjdecisi olmuştur. Bu elverişli hava içerisinde, Türk kızları ilk fırça denemelerini yaptılar. "Meşrutiyet" döneminden "Cumhuriyet" dönemine erişinceye kadarki zaman içerisinde, güzel sanatların resim alanında yetişenlerini mesleklerinde öncü kadınlar olarak niteleyebiliriz. Mihri Hanım, bunların başında yer alır.


 

Müfide Kadri Retrospektifi   Metin     Biyografi  


“Sanal Müze sergisinde yer alan, sanatçının ilk dönem yapıtları 19. yüzyıl Fransız resminden, Barbizon ressamlarından, Corot’dan esintiler taşıyan, sözünü ettiğimiz dönemin yapıt imgelerinden, fotoğraf veya kartpostallarından yola çıkılarak gerçekleştirildiği düşünülebilecek yapıtlardır.”

Haşim Nur Gürel


 

Namık İsmail Retrospektifi   Metin     Biyografi  


Namık İsmail, her ne kadar açık havada çalışma tekniğini uzun yılar benimsese de, izlenimciliğin etkilerinden daha kolay sıyrılmış ve Berlin’deki eğitiminin de etkisiyle izlenimcilik ve dışavurumculuğu birleştirmiş ve özellikle de çeşitli konular üzerinde çalışmasıyla da kendine özgü bir biçim dilini diğer 1914 Kuşağı sanatçılarına oranla daha kolay ve daha hızlı geliştirebilmiştir.


 

Eşref Üren Retrospektifi   Metin     Biyografi  


“Resim en fazla fire veren sanattır. Binlerce öğrenciden bir kişi yetişirse ne mutlu! Ama bu son zamanlarda hafife alınmakta. Resmin boş zaman değerlendirecek, mühimsenmeyecek, eğlendirici bir şey olduğunu öğretiyorlar. Halbuki resim yıpratıcı ve yorucu bir çabadır. Hele desen… Desensiz bir sanayi tasavvur edilebilir mi? Hatta desensiz aya bile gidilemez. Çünkü desen tasavvurun anasıdır.”


 

Muhittin Sebati Retrospektifi   Metin     Biyografi  


“Ressam ve heykeltıraş Muhittin Sebati Bourdelle ve Landowski derslerini dikkatle dinlemiş, müzeleri hörmetle gezmiş, Michel-Ange’ın, Titien’in, Raphael’in gölgelerinin üzerinde gezinmiştir. Bu gencin büstleri şayanı dikkattir. Asaletini, yüzlerin derin inikâsını, çamuru yoğurup böyle yaşayan insan maskeleri yapmanın zevki burada görmeli. Koca Bourdelle bu sergiyi görseydi, Sebati’nin sırtını okşar, “aferin oğlum” derdi.


 

Hale Salih Asaf Retrospektifi   Metin     Biyografi  


“Hatta, diyebilirim ki Hale, Paris resmini ve havasını bize en çok vermiş olanımızdır. O, küçücük vücuduyla her gittiğimiz yerde hemen defterini çıkarır, krokiler yapardı. Biz münakaşalar yapardık. O da bunlara iştirak ederdi. Lakin münakaşalarımızın mevzularını en ziyade o tatbike koyardı..."


 

Frumet Tektaş Retrospektifi   Metin     Biyografi  


"Bayan Afif Tektaş'ın resim sergisi Pazar günü açıldı. İki salondan teşekkül eden sergiden içeri girer girmez sizi karşılayan maharetli krokiler derhal ikinci salondaki yağlıboyaları merak ettiriyor ve sonra dönmek kararile oraya geçiyorsunuz. Bu acelenin sebebi büyük elçilerimizden merhum Suat Davazın kızı ve piyanist Bay Afif Tektaşın eşi olan ressamın, ilk defa olarak eserlerile büyük kitle karşısına çıkmasından doğuyor."


 

Ferruh Başağa Retrospektifi   Metin     Biyografi  


“1948'lerde başladığım soyut çalışmalar, Türk resminde gelişen bir tavrın ifadesi ve başlangıcı idi. Soyuta yönelten etkenlerin başında, daha önce de söylediğim gibi, çağımızda yalnızca görünüm ve doğa olmayacağını, sanatta düşünce ve yaşamın büyük etkisi olduğunu anlamam yatıyordu. Çeşitli tarzlar denedimse de (non-figüratif, lekecilik) soyut araştırmaları da sürdürdüm. 1970'lerde yenilenme isteği ile yeni bir boşluk içinde bana özgü biçimleri aradım."


 

Nuri İyem Retrospektifi   Metin     Biyografi  


"Şimdi elime bir kağıt kalem alsam, bir şeyi çizerken bir yandan da yargılarım. Bu bende alışkanlık. Bunun dışına çıkamam... Her resimde biçim sorununu öne alıyorum. Yalnız hiç bir zaman biçimsel ilişkilerden yola çıkarak bir resmi bitirmedim. Mutlaka bir içeriği vardır..."


 

Cihat Burak Retrospektifi   Metin     Biyografi  


“Ben kadınları severim, herşeyi severim ben, herşeyi merak ederim. Denizlerin içinde ötekilerinden berilerinden bir takım el gibi şeyler çıkarıp etraflarını yoklıyan, sonra yıldırım hızıyla onları çekip dertop olan yaratıklara benzerim ben; herşeyi ellemek koklamak isterim; yarığından bal akan ağaç kütüğünün içine meraklı burnunu sokup üzerine üşüşen binlerce arının ortasında şaşırıp kalan ayıdan ne farkım var benim?...”

Cihat Burak


 

Avni Arbaş Retrospektifi   Metin     Biyografi  


'Neden resim yapıyorum? Kendi hissettiklerimi anlatmak için. Başkalarının söylediklerini yaparsam kendi resmimi yapmamış olurum. Kendi lisanımla konuşmaya çalışıyorum. Bu kendine sadakattir... Figüratifim ben. Resimlerimde insanlar olsun isterim; insanı, hayvanı çok severim. Dünyada varolan her şey beni ilgilendiriyor. Soyut resim hiç yapmadım. Ben figürü sevdim. Tepki gelirse gelsin. Ben yine yapacağımı yaparım...'


 

Leyla Gamsız Retrospektifi   Metin     Biyografi  


'Leyla karşımıza bir renk seli ve cümbüşü içinde çıkarak bizleri şaşırtmıştır. Sergide umduklarımızdan çok fazlasını bulduk. Bu genç, Allah’ın kendisinden hiç bir şey esirgemediği ressamımızın tuvallerinde zevkle cesaretle boyanmış geniş satıhlar, büyük kadın ressamlarımızdan rahmetli Hale Asaf’ınkileri çok andırıyor. İkisinde de aynı plastik kaygı, aynı rahat hassasiyet, aynı asalet elle tutulur gibidir.' Eşref Üren, 1952


 

Neşet Günal Retrospektifi   Metin     Biyografi  


"Değişken olana karşı oldum; dural kalmanın imkansız olduğunu bildiğim için. Gereksemesiz her atılım olumsuz bir değişkenliği sonuçluyor... Değişkenlik yenilenmek değildir; oluşum önemli. (...) bugün, mutlak bir yaratı özgürlüğünün rahatlığında kendini gerçekten 'özgür' sanan ressamın açmazı ile karşı karşıyayız.(...) resim, benim için bir oyun değil, azaplı bir süreçtir."

Fotoğraf: Arcan


 

Naile Akıncı Retrospektifi   Metin     Biyografi  


"... Akıncı için, coşkudan öte, ilk planda atmosfer taşıyıcısı olarak seçilmiş bir yöredir burası; çünkü daha ziyade anlık yaşantı içeriğine tekabül eden coşkunun sistematize edilerek yıllara bölünmesi asla mümkün değildir. Akıncı, bir bilge tavrıyla, görünürde değişeni aşıp, kendindeki değişimi, bir başka deyişle, gitgide yalınlık ve hoşgörüyle bütünleşen kişiliğini yansıtmıştır oraya. Ancak, burada sözkonusu olan yalınlaşma eğilimi,, gizli bir tuzakla içiçedir esasen. Nitekim 1953 tarihli ilk Eyüp resimlerinden birini daha sonraki örnekler ile karşılaştırdığımız zaman, ilk bakışta her şey çok daha yalın ve hesaplıdır burada."


 

Turan Erol Retrospektifi   Metin     Biyografi  


“Ben yaşadığı çevreye bakan, gördükleri üzerinde aralıksız düşünen bir ressamım ama hazır, kabul edilmiş güzelliklere düşkün biri de değilim. Resimlerimde ancak düşündüklerime yer var. İçten içe işleyen bir oluşum süreci söz konusudur burada.

Fotoğraf: Gültekin Çizgen


 

Nevin Çokay Retrospektifi   Metin     Biyografi  


“Çokay’ın resimlerinde görüldüğü gibi ufak bir gerçek belirtisi, hatırlatımı resimle tabiat arasında köprü kurmaya yetiyor. Ne öz biçim, ne de öz renk yetebiliyor ve onlara zarar vermedikçe bir nebze gerçek, bir nebze tabiat tabloya bakan göze binbir yorum imkânı veriyor…”

Nurullah Berk


 

Neş'e Erdok Retrospektifi   Metin     Biyografi  


“… Neş’e Erdok, herkesin içinde tek başına kalmış bir izleyicidir; hıncahınç dolu salonda herkes sahneye bakarken, o da yanındakileri izler hep – ötekinin seyri, her türlü özentiden uzak vita contemplativa için vesileye dönüşmüştür burada. Ancak, her an içgörüye teslim olmanın eşiğindeki bu gözlem tarzını dalınç ile aynı paydaya bağlamak bizi yanıltır; çünkü, Erdok’un çıkış noktasında, gündelik yaşama sıkı sıkıya bağlı somut bir diyalog arayışı daima ön plandadır(..)”

Mehmet Ergüven


 

Muhsin Kut Retrospektifi   Metin     Biyografi  


Muhsin’in bu ortamdan süzerek içselleştirdiği etkileri ve gözlemleri zeka, mizah duygusu, çarpıcı grafik düzenlemeler ve geniş bir renk skalası ile o yıllarda dünyada ve ülkemizde oldukça baskın olan soyut sanat akımının ve tual dokuları üzerindeki arayışların da irdelendiği çok yönlü bir senteze ulaştırdığı söylenebilir.Anasayfa | Koleksiyonlar | Sergiler | Araştırarak Öğrenmek | Sanat Takvimi | Etkinlikler | Araştırma Kaynakları | Sanatçı Sayfaları | Paneller | İletişim | Bilgi & Haber | Sanal Müzeye Katkı | Site Haritası